درد سرهای کارهای علمی واقعی

جناب آقای دکتر سعیدصفایی موحد در زمینه درد سرهای کارهای علمی  مطلب جالبی نوشته اند که عیناً آورده می شود:

به عقیده من فرهنگ علم در ایران دو بعد دارد: بعد بازاری که شاخصه های اصلی آن تولید کتاب و مقاله, بهره کشی علمی, انجام پروژه های دولتی بی مایه و سیر صعودی در سلسله مراتب دانشگاه است و بعد اصیل علمی که شاخصه های آن انزوای آکادمیک, بی پولی, صعود حلزونی در ساختار دانشگاه و ... است.

منبع: وبلاگ دکتر سعیدصفایی موحد

/ 0 نظر / 31 بازدید